Aktieöverlåtelseavtal mall gratis

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett juridiskt dokument som visar att aktier i ett bolag byter ägare. För att skriva ett aktieöverlåtelseavtal rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist online. På så sätt kan du säkerställa att avtalet blir korrekt skrivet och utformat efter dina specifika behov.

Lexly erbjuder ett praktiskt avtalsverktyg som ger dig ett skräddarsytt aktieägaravtal och om du känner dig osäker kan du alltid få kostnadsfri juridisk rådgivning.

Nedan kan du lära dig mer om hur aktieöverlåtelseavtal fungerar och vad det ska innehålla. Vi går också igenom vanliga klausuler aktieöverlåtelseavtal ofta innehåller och vad du som köpare bör tänka på inför affären.

Vad är ett aktieöverlåtelseavtal?

Ett aktieöverlåtelseavtal upprättas när aktier byter ägare, vanligtvis i samband med försäljning av aktier i onoterade bolag. Avtalet dokumenterar själva ägarbytet av aktier, det vill säga hur många aktier som överlåts och till vilket pris, samt vilken andel de motsvarar.

Majoriteten av dagens aktieaffärer sker digitalt i bolag som är noterade på börsen och hanteras av banken eller ett värdepappersinstitut. Det innebär att varken säljare eller köpare behöver tänka på administrationen. Så är dock inte fallet vid handel med aktier i onoterade bolag. Här krävs det istället att säljare och köpare förhandlar direkt med varandra för att nå en överenskommelse gällande aktieöverlåtelsen. 

Exakt hur avtalet utformas varierar beroende på om bolaget bedriver små- eller storskalig verksamhet. Vid mindre komplexa aktieägarbyten kan ett köpeavtal för aktier bara vara några rader. Större och mer komplexa affärer kräver normalt sett mer utdragna processer och därmed också mer detaljerade avtal. 

Varför behöver man ett aktieöverlåtelseavtal?

Att ha ett aktieöverlåtelseavtal är viktigt av olika anledningar. Framför allt fungerar det som ett slags köpekontrakt mellan köpare och säljare som visar att båda parterna kommit överens gällande villkoren för aktieöverlåtelsen. Det kan i sin tur minska risken för framtida tvister rörande ägarbytet och öka tryggheten för både köpare och säljare.

 

En extra viktig fråga att reglera i avtalet är huruvida säljaren lämnar några garantier i samband med köpet. Det kan till exempel vara en garanti att bolaget inte har några skatteskulder eller att de inte befinner sig i någon rättslig tvist. Som ny aktieägare kan köparen nämligen hållas ansvarig för avtal och skyldigheter i den tidigare verksamheten, vilket kan bli problematiskt.

Aktieöverlåtelseavtalet bör därför innehålla information om eventuella garantier samt vad köparen kan göra om dessa brister.

Vad ska aktieöverlåtelseavtalet innehålla?

Eftersom en aktieöverlåtelse kan se olika ut från fall till fall finns det inga tvingande regler som visar hur ett aktieöverlåtelseavtal får se ut. Det innebär att parterna själva kan bestämma hur detaljerat avtalet ska vara samt vilka klausuler det ska innehålla. De mest grundläggande uppgifterna som ska finnas med i avtalet är dock:

 • Namn på säljare och köpare
 • Vilket bolag aktierna är knutna till
 • Antalet aktier som överlåts
 • Vid vilket tillfälle äganderätten övergår till köparen
 • Priset på aktierna
 • När samt hur köpeskillingen ska betalas
 • Eventuella garantier

Även saker som tillgångar, rättigheter, skyldigheter och skulder kan regleras i aktieöverlåtelsen.

Vanliga klausuler i aktieöverlåtelseavtal

Det finns ett par vanliga klausuler som ofta ingår i samband med att man skriver ett aktieöverlåtelseavtal.

 • Innebär att säljaren under en viss period, exempelvis 12 månader, inte får bedriva verksamhet som konkurrerar med det bolag köparen förvärvat.
 • Förbjuder båda parterna att dela information om affären med tredje part. Denna klausul kan till exempel vara lämplig om köparen inte vill att utomstående ska få reda på aktiernas köpeskilling.
 • Ett på förhand avtalat skadestånd som gör det enklare att bevisa att en överträdelse av villkor gällande konkurrens eller sekretess orsakat ekonomisk skada.
 • Återköpsklausul. Reglerar villkoren för ett eventuellt återköp av aktierna, exempelvis i samband med att köpare inte längre vill vara delaktig i verksamheten.
aktieöverlåtelseavtal

Hur skriver jag ett aktieöverlåtelseavtal?

Eftersom det som tidigare nämnt inte finns några specifika regler för hur ett aktieägaravtal ska se ut kan det utformas på ett sätt som är tillfredsställande för de inblandade parterna.

Det innebär att du kan använda en gratis mall för överlåtelseavtal att utgå ifrån, men detta rekommenderas i regel inte eftersom villkoren i mallen inte är anpassade efter din specifika situation. Det gäller framför allt vid mer komplexa affärer med företag som bedriver storskalig verksamhet.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en professionell avtalstjänst om du planerar att överlåta eller köpa onoterade aktier, exempelvis Lexly. Här får du ett skräddarsytt avtal som passar just ditt behov och du kan dessutom få hjälp med frågor rörande avtalsvillkoren om du känner dig osäker.

FAQ

Här hittar du ett urval av vanliga frågor och svar gällande aktieöverlåtelseavtal. Behöver du hjälp med att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal?

Via Lexly.se får du hjälp med ditt aktieöverlåtelseavtal, Lexly går igenom er unika situation och tar hänsyn till era behov. 

Ett överlåtelseavtal kan utformas på valfritt sätt, men bör alltid innehålla köparens och säljarens detaljer, bolaget som aktierna tillhör, antal aktier och pris. Det bör också innehålla information om när och hur köpeskillingen ska betalas samt när äganderätten övergår till köparen.

Det bästa sättet att göra en aktieöverlåtelse är via Lexly, en onlinetjänst som erbjuder skräddarsydda mallar och juridisk rådgivning.

Ja, det är möjligt att överlåta aktier gratis eftersom det är du själv som bestämmer villkoren för överlåtelsen.

Enligt Aktiebolagslagen är det möjligt att tvångsinlösa aktier, dock enbart från aktieägare som äger mindre än 10 procent av aktierna.