Äktenskapsförord mall gratis

Med ett äktenskapsförord är det möjligt för äkta makar att skydda sin enskilda egendom. Det innebär att den skyddade egendomen inte kommer att omfattas av bodelningsreglerna i Äktenskapsbalken. Det är möjligt att skriva äktenskapsförord på egen hand, till exempel med hjälp av en gratis blankett eller mall online. Hos Lexly.se kan du skriva ett korrekt äktenskapsförord online på bara 15 minuter. Du kan också få hjälp av en jurist om du känner dig osäker. 

En enkel och kostnadsfri mall för äktenskapsförord hittar du härViktigt! I och med att äktenskapsförordet gäller enskild egendom som du vill skydda är det viktigt att det är juridiskt korrekt. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en juristtjänst online eller att vända sig till en advokat. 

I den här artikeln får du lära dig mer om hur äktenskapsord fungerar, vad det ska innehålla och när det kan vara bra att ha.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som skrivs mellan ett par som redan är gifta eller som planerar att gifta sig. Det gör det möjligt för de äkta makarna att skydda vissa tillgångar och ägodelar så att de inte ingår i en bodelning vid en skilsmässa eller dödsfall.

Den egendom som är undantagen från bodelningen kallas för enskild egendom. Övrig egendom kallas för giftorättsgods och ska i regel delas lika mellan makarna enligt bodelningsreglerna i Äktenskapsbalken. 

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det undertecknas av båda parter och skickas in till Skatteverket. Innan dokumentet skickats in för registrering har det ingen bindande verkan.

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

Det finns många goda anledningar att skriva ett äktenskapsförord. Framför allt handlar det om att skydda varandras tillgångar för att på så sätt undvika tvister, diskussioner eller konflikter i samband med en separation.  Äktenskapsförordet kan till exempel komma väl till hands om en av er startat ett företag som ni inte vill ska övergå till din partner vid en skilsmässa. Det kan också handla om att den där tavlan du ärvt av din mormor ska stanna i din sida av familjen. En annan bra anledning att skriva ett äktenskapsförord är att minska konflikter i äktenskapet. Vet ni båda vad som gäller från början minskar risken för missförstånd som kan leda till bråk i efterhand.

Tänk på! All egendom som inte regleras som enskild egendom i ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente hamnar i den gemensamma potten vid en separation eller ett dödsfall. Det spelar alltså ingen roll om du köpt viss egendom, exempelvis en fastighet, innan du gifte dig.

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt är det viktigt att det följer vissa formkrav. Om du vill vara säker på att allt blir rätt kan det vara bra att skriva dokumentet tillsammans med en jurist, men det går förstås bra att skriva det själv också med hjälp av en mall för äktenskapsförord. Här är några av de viktigaste punkterna avtalet ska innehålla för att klassas som giltigt: 

  • Båda partnernas namn och personnummer 
  • Datum för när avtalet skrivits 
  • Redogörelse för vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods
  • Underskrift av båda partnerna

Observera att äktenskapsförordet måste vara skriftligt för att gälla, då det ska skickas in till Skatteverket för registrering. Det kan också vara bra att ha vittnen, även om detta inte är ett krav. Vittnen gör det nämligen svårare att påstå att dokumentet förfalskats av någon av parterna.

När skriver man ett äktenskapsförord?

För att Skatteverket ska hinna registrera äktenskapsförordet bör ni skicka in det ungefär en månad innan datumet för giftermålet, om ni vill att det ska gälla från dag ett som gifta. Det är dock möjligt att skriva ett äktenskapsförord när om helst under äktenskapet. 

Går det att skriva ett äktenskapsförord i efterhand?

Ja, det är möjligt att skriva om ett äktenskapsförord i efterhand, det vill säga efter giftermålet. Det kan till exempel bli aktuellt om ni vill omvandla viss enskild egendom till giftorättsgods eller tvärtom. För att en ändring ska vara möjlig måste ni dock kontakta Skatteverket och därefter skriva ett nytt avtal som ni skickar in på samma sätt som det tidigare. Ni måste också betala ytterligare en ansökningsavgift, så se till att inte ändra i avtalet för ofta.

äktenskapsförord mall gratis

Olika varianter av äktenskapsförord

Det finns olika varianter av äktenskapsförord som utformas för olika ändamål. Här är tre av de vanligaste. 

  • För att skydda specifik egendom: Här handlar det till exempel om att skydda ett ägande i ett bolag eller ägarandelar i en näringsfastighet. Äktenskapsförordet kan exempelvis specificera att aktierna i företaget eller ägarandelarna i fastigheten utgör enskild egendom och att de ska uteslutas från bodelningsreglerna. 
  • För att skydda arv och gåvor: En vanlig anledning att upprätta ett äktenskapsförord är att skydda gåvor och arv som gått i släkten. Det kan till exempel handla om fastigheter, konst, smycken eller andra ägodelar med stort affektionsvärde.   Om det däremot finns ett gåvobrev eller testamente som visar att den bortskänkta eller ärvda egendomen är enskild egendom behövs egentligen inget äktenskapsförord. Gåvobrev och testamente är nämligen bindande för makarna, även vid separation eller dödsfall. Med det sagt kan det ändå vara bra att inkludera egendomen i ett äktenskapsförord om gåvobrevet eller testamentet skulle komma bort. 
  • För att göra samtliga tillgångar till enskild egendom: Detta är en vanlig form av äktenskapsförord som gör att allt makarna själva äger ska utgöra enskild egendom. Med andra ord finns inget giftorättsgods, vilket också betyder att det inte kommer att göras någon bodelning. Istället behåller makarna sina egna tillgångar vid en separation eller ett dödsfall. 

Frågor och svar om äktenskapsförord

Här hittar du ett urval av vanliga frågor och svar gällande äktenskapsförord. Är du inte helt hundra på hur du ska göra för att upprätta ert äktenskapsförord?

Via Lexly.se får du hjälp med ditt äktenskapsförord, Lexly utformar en mall unik efter era behov som efter att den blivit ifylld granskas av en av deras jurister.

Du kan antingen skriva ett äktenskapsförord själv med hjälp av en blankett online eller så kan du ta hjälp av en jurist.

Avtalet ska tydligt specificera vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Det ska även innehålla datum, namn, personnummer och signaturer av båda parter.

Med äktenskapsförordet är det möjligt att skydda egna tillgångar så att de inte ingår i en bodelning vid dödsfall eller separation.

Avtalet gäller inte om det inte uppfyller formkraven, till exempel om det saknar underskrifter av båda parter, eller om det inte skickats för registrering hos Skatteverket.

Vid ett dödsfall har arvingarna rätt till den avlidne makens enskilda egendom, men också hälften av båda makarnas gemensamma giftorättsgods. För att kunna påverka arvsordningen måste ni skriva ett testamente.